Storia dei preti di Oltrona

STORIA  DI PRET DE ULTRONA

Prima del milenoeufcentcinquanta

quant ul nost curaat l’era ul dun Giusepp, (1)

gh’è minga nutizia in da la storia

de pret nasù sota al san Mamet.

E se un quai vun al ma dimostra ul cuntrari,

sum prunta a ‘nda in genoeucc e di’ tri rusari.

Adèss semm chi a faac festa in stu salunn

a tri de tutt i nost pret che regordan

trenta,quaranta e cinquant’ann

del di de la lur urdinaziun.

A prima vista pararia che ghe ne sia un ogni dés ann

ma  huu fa ben i cunt e n’huu cuntaa ben noeuf

e pertant vun ogni set ann.

Alura se fèmm la giusta prupurzium

tra i ann che gh’è pasàa e la pupulaziun.

se fasevan tutt cumè a Ultrona,

tra Caciff e Pian  ghe duvaria vesic

pusé de cinquanta pret in circulaziun

 

 

1950 DON LINO GALLI

Séri anca mò un bagai e fasevi ul cereghét

quant gh’è ruvaa ul prim miracul da san Mamètt.

Al cureva l’ann sant  del milenoeufcencinquanta

e in curt di Mascitt han faa una béla festa:

l’ha di la prima mèsa ul nost don Lino, salesian

che de tuti i nost pret l’è ul decan,

e dopu tanti ann a insegnà religiun e italian

al curr anmo’ innanz e indrée

da Ultrona a Sest San Giuann.  (2)

Set ann dopu, in dal milenoeufcentcinquantasett

al nost Luigi Croci g’han tirà fora i calzett

g’han fa una curona in testa

e g’han metu su una bela vesta:

l’era decidu  quant al gh’era quasi vint ann

de lasà i so gent e diventà fra Fiorenzo , carmelitan. (3)

L’ha pasàa tutt i so ann  a Cuncesa ,Trezz e Milan

e adèss lè visin a santa Teresa, in quei de Legnan.

Insema al dun Giusepp l’ha studiaa musica e gregurian

e a sentil a cantà mesa al sumeia all’arcivescuf de Milan (4)

 

1957 PADRE FIORENZO CROCI

 

 

1961 DON CARLO GALLI

 

L’è nasuu a Rébi ma l’è vegnu grand a Ultrona

e sota i oeucc de san Giuann e da la Madona

l’è andàa in seminari che l’era anmò piscinin

ul nost dun Carlo Galli fioeu del por Cherubin.

D’estàa  in di vacanz  al turnava al so paesel

a fa giuga i fioeu all’uratori e in  gir al nivel.

L’ha segutò  a studia anca dopu l’urdinaziun

e diventà asistent di scout da tuta la naziun.

L’ha pasaà un quai ann a Bagg a la periferia de Milan

finchè l’han numinà munsciur  e prevost de Legnan.

A lu che al festeggia ben cinquant’ann de cunsacrazium

g’ha femm i nost auguri e cungratulaziun. (5)

I oeucc celèst,cumè ul so pa’ (6) e la sua prima vèsta,

quest l’è ul nost padre ITALO

che al regorda  quarant’ann de mesa:

l’era andà a Saronn par imparà a lavurà (7)

ma ul so bel cugnom al g’ha daa de pensà

e l’è diventà ul papà del popul argentin.

Li al se dà de fa a costruii  asili e ambulatori

e a dac da mangia ai por fiulit a l’uratori.

L’è pasà in Bolivia ,in Brasil e dopu FOX de IGUACU’ (8)

al continua la sua opera visin a Lima, in Perù.

Al g’ha già settant’ann ma al voeur minga andà in pensiun

parchè g’ha sta tropp a coeur ul Sudamerica e la sua misiun.

 

 

1971 P. ITALO PATERNOSTER

 

 

1975 DON RAFFAELE GALLI

“Vegn chi  insema a me a dam una man

G’hoo propi bisogn d’un altar salesian”

Insci l’ha vusà giò ul Signur dopo i preghier del Stevanin (9)

al nost Raffaele quand l’era anmò piscinin

e lù l’ha segui’ ul ziu don Lino  in di salesian

e li l’è impegnà da trentases ann.

Par ogni pret  ul signor l’ha già stabili quel che al deff fà

chi in parocchia, chi in misiun, chi in cunvent e chi a insegnà.

Lù l’ha impara a educa i fioeu,

impresa minga tan facil al di d’incò

e quant al vegn a cà a truva i so gent al nost paesel

l’è bel par i fioeu sentic cunta su i sò sturiel.

L’è vegnu grand  quasi sota al campanin  (10)

ul nost Andreino ,fioeu da la Medea e dal Funsin.

Al lavurava cumè cuntabil in una dita de panetun (11)

quand in mezz ai circulit (12) gh’è vegnù la vucaziun:

al faseva innanz e indrè da Comm a Ultrona

e sota i oeucc  de tuti i sant e da la Madona

trent’ann fa l’è sta urdinà pret diucesan

sota ul vescuf  de Comm  e lu l’è minga ambrusian.

ma anca numm sem cumasch e sem sota a Milan.

L’ha prestà  ul so servizi  cun impègn e devuzium

a Ruvelasca, Gagin e a Comm san Salvadur

e adèss lè giò a Lumazz a ludà ul sò Signur. (13)

 

 

1981 DON ANDREA LIVIO

 

 

1982 PADRE CARLO GIROLA

Al gh’era vint ann in dal milenoeufcentsesantott

quant gh’è saltà fò la cuntestazium e un gran rebelot:

al lavurava  alla Ranco de Ulgiàa  cumè disegnatur

quant l’ha sentù la ciamada del Signur.

L’è ul carluccio di GIROLA,Ultrunes da generaziun

che imparentà cui GALLI,(14) la segui’ la tradiziun.

Dopu i studi a Desio e Parma in di saverian

l’è diventa un vero misiunari african.

L’ha pasàa tanti ann in Ciad e in  Camerun

a fa sacrifizi e mangià mei e carlun.

Adèss a sta de cà a Roma, visin al Vatican

a tegni i cuntatt in dal mund cun tutt i saverian.(15)

Quand l’è andàa in seminari  gh’era già chi ul dun Luis

e i altar pret gh’eran già i cavii bianc o griis.

Al fa part da la terza generaziun

ma al gà tegn a rispetàa la tradiziun:

ghe piàas canta in latin e avèc ul tricornu in testa

e al va mai in gir in burghess, ma cun la sua bela vèsta.

Dopu l’esperienza a san Vitur e a Pantigliàa in mezz a la campagna

Adèss l’è a S.Andrea a Milan, visin a porta Rumana

(16 - 17)

 

 

1998 DON CRISTIAN PINA

 

 

 

CONCLUSIUN

Par cuntà su la storia di nost pret

ghe saria vuruu cinquanta pagin o un libar intrech:

quest chi  l’è un riassunt par fà regurdà

i nost pret tutt insèma e  cumè sa parlava  tanti ann fa.

Se in dal scrival ghè sta fa un quai erur

dumandi perdun   a qui che legg  e al Signur.

Che i angiaritt de la nostra Madonna e dal paradis

prutegan sempar i nost pret e ul dun Luis,

e sperem che sota ul campanin de san Mamett

ghe sia semper un pret cumè ul dun Luis e ul dun Giusepp.

 

OLTRONA SAN MAMETTE FESTA PATRONALE    29 agosto 2011

 

 

29/08/2013       dù ann dopu

Dopu 35 ann de parocchia ul nost dun Luis l’è andàa in pensium

Ma sperèm che a Ultrona fiurisan  ancamò tanti vucazium

Perché adess de pret ghe n’em ben dù: ul dun Fabrizi e ul dun Giusèpp

Cum’è ul numar di nost campanit: quel de la gesa e quel de San Mamètt.

 

NOTE PER I PIU GIOVANI ED I NUOVI OLTRONESI E AGGIORNAMENTI SULLE ATTIVITA’ DEI NOSTRI PRETI E MISSIONARI

1) Don Giuseppe Cappelletti - PARROCO dal 1940 al 1978

2) Dopo tanti anni di insegnamento nei vari collegi salesiani don Lino opera presso il collegio dei  SALESIANI  di Sesto san Giovanni.

3) E’ stato parroco presso la parrocchia del Corpus Domini a Milano e presso la parrocchia di santa Teresa a LEGNANO, gestite dai carmelitani

4) Ci si riferisce al cardinale Dionigi Tettamanzi.

5) Per raggiunti limiti di età ha lasciato l’incarico di prevosto di Legnano dal  settembre 2013. Continua il suo servizio pastorale presso una parrocchia di Gallarate.

6) Celeste Paternoster (1913-2004) storico riparatore di cicli e motocicli

7) Presso le scuole professionali di Padre Monti a Saronno

8) Città brasiliana al confine con Argentina e Paraguay celebre per le sue famose cascate

9) Stefano Galli (1910-2004), fratello di Don Lino cresciuto alla scuola di Don Francesco Conti e Don Giuseppe Cappelletti, ha trascorso la sua lunga vita al servizio della Chiesa di Oltrona

10) Abitava nel cortile antistante il piazzale della Chiesa

11) Ditta Tettamanti di Lurate

12) Apparteneva come Padre Carlo Girola al locale Circolo Giovanile attivo negli anni dal 1965  in poi

13) Residente ora senza incarichi pastorali a Rovellasca

14) La madre era sorella di Don Lino ed  è primo cugino di Don Raffaele

15) Nel 2015 viene nominato in Camerun educatore e formatore dei seminaristi della congregazione. Il 21 ottobre 2016 al rientro in Italia per un convegno, deraglia il treno in un grande incidente. Padre Carlo muore nell'incidente stesso e per sua volontà è sepolto nella sua amata terra di missione.

16) Collaborava con il Cappellano del carcere di San Vittore

17) Dal 2011 Parroco di Santo Stefano Ticino, grosso centro nei centri nei pressi di Magenta